Bedrijfsriolering

De bedrijfsriolering is vaak aangesloten op de vloeistofdichte vloer of verharding en bestaat vaak uit verschillende onderdelen zoals leidingwerk, ontvangpunten (kolk of goot), afscheiderinstallaties en putten.

In wet- en regelgeving is opgenomen dat de bedrijfsriolering beoordeeld moet worden op vloeistofdichtheid. De afvoer van afvalwater via een bedrijfsriolering kan een hoog risico op het ontstaan van bodemverontreiniging in zich hebben, omdat de bedrijfsriolering vaak een verzamelpunt is van bodemverontreinigende stoffen en het proces zich buiten uw gezichtsveld afspeelt. In de praktijk blijkt uit controles dat veel rioolsystemen gebreken vertonen en daarmee een belangrijke oorzaak van bodemverontreiniging kunnen zijn. Nu testen voorkomt dus hoge kosten in de toekomst.

 

Voor aanvang van de inspectiewerkzaamheden dienen de te inspecteren onderdelen geledigd en gereinigd te worden. Vervolgens worden de onderdelen van het systeem op druk gezet met water, waarbij zoveel als mogelijk wordt gewerkt in gedeelten. Zo kunnen eventuele gebreken locatiespecifiek worden aangegeven. Afhankelijk van de grootte van het leidingsysteem is een beperkt lekverlies toegestaan.
De resultaten worden gerapporteerd in een inspectierapportage . Als er geen gebreken worden geconstateerd kan een Verklaring Vloeistofdichte Voorziening worden afgegeven. Als er gebreken worden geconstateerd dienen deze te worden gerepareerd of kan nader onderzoek worden uitgevoerd om o.a. vast te stellen op welke plaats de gebreken zich in het stelsel bevinden.

Er bestaan ook nog andere methoden om de bedrijfsriolering te beoordelen, een ervan is de camera-inspectie.

Camera inspectie
Voor oplevering van nieuwbouwprojecten of voor een nader onderzoek verzorgt SFA-Testystemen inspecties met behulp van een rijdende camera. Een camera-inspectie levert u letterlijk een beeld van de riolering wat vastgelegd wordt met behulp van robotcamera’s. Rioolinspecties worden hierbij uitgevoerd door gecertificeerde inspecteurs conform NEN 3399. Een dergelijke camera-inspectie kan echter niet leiden tot een Verklaring Vloeistofdichte Voorziening, hiervoor is de methode nodig die bij de inspectie bedrijfsriolering vloeistofdicht is omschreven.
Naast de beelden kunnen ook technische aspecten zoals het afschot van de buizen (verhang) gemeten worden. Via speciaal ontwikkelde software worden de meetresultaten omgezet in een lengteprofiel. In deze lengteprofielen kunnen ook de buisverbindingen worden weergegeven zodat ook eventuele verticale hoekverdraaiingen duidelijk in beeld worden gebracht.

Inspectie en onderhoud

Om te voorkomen dat u veel tijd kwijt bent aan het regelmatig beoordelen van de voorzieningen binnen uw bedrijf, levert het laten opstellen van een praktisch ingestoken inspectie- en onderhoudsprogramma direct rendement. U voorkomt hiermee discussies met bevoegd gezag over:
– Frequenties van inspectie en onderhoud
– Welke voorzieningen beoordeeld moeten worden
– De wijze waarop deze beoordeeld worden